Hirvisäännöt

Hirvenmetsästysseurueeseen aikovan on ilmoitettava osallistumisestaan hirvenmetsästykseen kunakin vuonna pidetyssä hirviseurueen kokouksessa päätetyllä tavalla.

Hirvenmetsästykseen hyväksytään jos: - on perehtynyt hirvenmetsästyslain ja asetuksen määräyksiin - on suorittanut hyväksyttävästi hirviammuntakokeen - on metsästyskortti ja metsästysseuran jäsen. - on hyväksynyt nämä hirvenmetsästys säännöt allekirjoituksellaan.

Hirvenmetsästykseen ensikertaa osallistuja perehdytetään hirvenmetsästykseen kaksi päivää ilman asetta.

Hirviseurueeseen kuuluvan on osallistuttava sen toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Metsästyksen johtajalle on seurueen jäsenen ilmoitettava jos hän sattuneen sairauden tai muun pätevän esteen sattuessa on estynyt saapumasta pyyntiin, sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös tuuritöissä kävijöitä, jotka joutuvat lähtemään kesken päivää pois pyynnistä.

Hirvenpyyntiseurueen jäsen on velvollinen:

 • välttämään kilpailua luontoista metsästystä seurueen muiden jäsenten kesken
 • noudattaa annettuja määräyksiä ja hyviä metsästystapoja
 • huolehtii siitä, että kaatamansa hirvieläin tulee suolistaa mahdollisimman nopeasti kaadon jälkeen
 • osallistuu kaadettujen eläinten teurastukseen ja muuhun jälkikäsittelyyn
 • panostamaan aseensa vasta passipaikalla
 • poistamaan panokset aseestaan lähtiessään pois passipaikalta
 • huolehtimaan, että on lain määräämä selvästi näkyvä vaatetus.

Hirviseurue kokouksessaan päättää ennen pyynnin alkus, miten lihaosuudet ja lihat jaetaan. Hirviseurueen jäsen ei pääse osalliseksi lihaosuuteen jos ei ole pyynnissä, hirvikokouksen määräämiä päiviä.

Seurueen jäsen on velvollinen viimeistä hirvieläintä pyydettäessä, jos hän ampuu hirvieläintä kohti välittömästi tämän jälkeen ampumaan sovitut merkkilaukaukset. Kuullessaan ampumisen kukaan ei tämän jälkeen enää ammu hirveä.

Seurueen jäsentä rangaistaan jos hän:

 1. aiheuttaa ampuma-aseellaan vaaraa taikka vahinkoa
 2. ryhtyy hirvieläinten metsästykseen ilman johtajan lupaa
 3. rikkoo metsästyslakia sen nojalla annettuja asetuksia tai näitä sääntöjä
 4. rikkoo törkeästi hyviä metsästystapoja tai aiheuttaa seurueen toiminnalle huomattavaa haittaa ja on siten hirvieläinten metsästykseen sopimaton
 5. saapuu metsästysmatkalle juopuneena
 6. käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihdeaineita. Metsästys katsotaan päättyneeksi kun, saalis on nylkyvajassa ja käsitelty asian mukaisesti.
 7. poistuu ilman lupaa passipaikalta
 8. poikkeaa hirvieläintä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin sukupuoleen tai ikään nähden
 9. jättää saapumatta yhteisesti sovittuun aikaan ja paikkaan pyyntiin lähdettäessä
 10. jättää ilmoittamatta myöhästymisen syyn pyynnin johtajalle, myöhästymisen syy ilmoitettava joko itse tai toisen seurueeseen kuuluvan jäsenen välityksellä metsästyksen johtajalle
 11. jättää noudattamatta mitä metsästyksen johtaja on joko yleensä tai erillistilanteessa määrännyt henkilökohtaisesti seurueen jäsenelle
 12. jättää pyynnin kesken kyseessä olevalta metsästyskaudelta eikä esitä hyväksyttävää syytä lopettamiselle.

10§

Rangaistus seuraamukset ovat:

1a

Jos aiheuttaa ampuma-aseellaan vaaraa joka todetaan lieväksi, kuten esim. panostetun aseen tuominen kokoontumispaikalle, seurauksena on yksi aseeton pyyntipäivä.

1d

Törkeämmän vaaratilanteen aiheuttaminen rangaistaan siten että, hirvijohtaja ja varajohtajat päättävät rangaistuksen. Poistetaan pyynnistä 2 päivästä pyyntikauden loppuun asti.

3&4

Jos todetaan, että rikkomukset ovat tahattomia rangaistaan kuten kohdassa 1a. Tahallisissa rikkomuksissa rangaistaan kohdan 1d. mukaisesti.

5&6

Poistetaan sen päivän pyynnistä. Menettää päivän lihaosuuden. Lisäksi rangaistaan siten että, erotetaan seurueesta loppukaudeksi.

7

Rangaistaan yhdellä aseettomalla pyyntipäivällä.

8

Rangaistaan siten että, poistetaan viideksi pyyntipäiväksi. Toistuvasta rikkeestä poistetaan pyynnin lopukaudeksi.

9

Jos jättää saapumatta pyyntiin menettää sen päivän lihaosuuden.

10

Jos jättää ilmoittamatta myöhästymisen syyn, joutuu suorittamaan yhden aseettoman pyyntipäivän.

11

Rangaistaan erottamalla seurueesta ko. pyyntikaudeksi.

12

Ei pääse mukaan seuraavan kauden pyyntiin. Jos ampuu hirveä ohi, tarkistaa aseen osuman kolmella tarkistus laukauksella ja esittää ne johtajalle. Toistuvasti ohiampumisesta rangaistaan tapauskohtaisesti yhdellä aseettomalla pyyntipäivällä. Ankarammat rangaistukset kuten esimerkiksi seurueesta erottaminen metsästyskaudeksi käsitelevät ja määräävät kaikki seurueen johtajat yhdessä. Lievemmät rangaistukset käsitellään ryhmän johtajien kesken.

11§

Rangaistus päätös on tehtävä heti, kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty.

12§

Seurueesta erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja tai mitään seurueen omaisuudesta.

13§ 

Mikäli määrättyjä rangaistuksia jää suorittamatta pyyntikauden päättyessä siirtyvät suorittamatta olevat rangaistukset seuraavaan kauteen.

Piehingin Erämiehet ry.

Olen tutustunut ja ymmärtänyt Piehingin Erämiehet ry:n hirvenmetsästyssäännöt, ja omalta osaltani hyväksyn, sekä aion noudattaa laadittuja sääntöjä.Aika: ______________________

Allekirjoitus

____________________________

nimen selvennys:

_____________________________