Ampumaratasäännöt

PIEHINGIN ERÄMIEHET RY.

AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Ammunta sallittua vain klo 06-22 välisenä aikana.

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen ulkopuolella urheiluammuntaa harrastaa jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joilla radan pitäjä on antanut tai antaa luvan, joka on ensisijaisesti vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen eritysrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty. Tällaisen laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikkuessa ase on pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

Ilmoita mahdollisista vioista ja ongelmista ratavastaavalle, puh. 040 501 4862

TOIMINTA AMPUMARADALLA

  • Laita ja pidä aseesi sille varatulla paikalla, kun et ole ampumassa.
  • Suorita ampuessasi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen.
  • Tarkista ase ammunnan jälkeen.
  • Huomioi muiden ampuminen.
  • Varmistu siitä, että aseesi on lataamaton.
  • Kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat.
  • Huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla.
  • Lukitse mitä olet avannut.
  • Sammuta tarpeettomat virrat.
  • Tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisista asiattomasta toiminnasta ampumaradalla.

Jos havaitset radalla rikkonaisia ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle.

Näitä ohjeita rikkovan voi ratavastaava poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko.

Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan määrätä Piehigin Erämiesten johtokunnan päätöksellä menettämään oikeutensa rata-alueelle pääsyn.